išrinkti

išrinkti
išriñkti, ìšrenka (išreñka), -o tr. K, Š; H173, R, Sut, I, M, LL182 1. , Tvr renkant visus paimti: Išrinktì visi grybai Vdk. Dabar išriñkta, ale būta aviečių Ob. Vienoj dienoj išrinkaĩ – kitoj i vė priaugę [uogų] Dgč. Dabar išreñka dar baltas [uogas] Pb. Išriñk žirnius iš šiugžmų ant virimo [= virimui, virti] J. Ažudavė tada jam išrinkti iš krūvos pelų grūdus ir sunešt aruodan parnakt LTR(Ant). Palik vištai padėlį, neišriñk visus Trg. | Kiaulės išreñka gyvates iš miško Klt. | prk.: Išriñko Dievas senius Rud. Po vieną, po vieną ir išriñks visus [senuosius] Krš. Šįmet renka gripas senukus: pas mus nemažai išriñko Plv. ^ Ji iš po odinos (gyvatės) kiaušinius išrinktų LTR(Grv). | refl. H173, K.vieną po kito išimti, pašalinti: Kol jau išriñko [minas], bijojom ir į daržą įeiti Pp. Čia išlupta silkė, visi tie kauleliai išrinktì Lpl. Mėsą atvėsinti ir išrinkti kaulus . Tik išrenki akmenis iš dirvų, žiūrėk – ir vėl prisiaria Ds. Kūliai buvo neišrinktì iš žemės Šv. | Seliūnu buvo po karo, ir stiklus išriñko (išdaužė, išmušė) Vn. 2. Plng iš įvairių asmenų, vietų paimti, gauti: Tik pinigai išriñkt [iš žmonių] Lp. Maž ir rendo neìšrenka – delto šeši šimtai išriñkt! Mlt. Išrinku (orig. išrikku) donį SD408. Net iš raštų ne visi hidronimai išrinkti (išrašyti) KlbX283(J.Balč). 3. vieną po kito paimti (į kariuomenę), mobilizuoti: Ateis šaltas rudenėlis, išrinks jaunus bernužėlius LTR(Sb). 4. gauti pajamų, parduodant po kiek: Iš vienų agrastų išriñko šimtą rublių Krš. Už obūlius išriñko a du šimtu Rdn. Pusantro tūkstančio išriñko už pieną Nmk. Arendai mokėt kiek reikėdavo, iš vien linų išriñkdavau Sml. Visus aruodus turės išpilti, kol išriñks tiek pinigų Jnšk. Iš to sodo išriñks kelis šimtus Jrb. Iš vieno pūro ką jie ìšrenka pinigų! Srd. Ìšrenka daug pinigų už medų Bb. Už vienus kiaušinius ko tik ne šimtą litų išrinkaũ Srv. Iš smetonos daugiau išreñka, kaip iš sviesto Ėr. Už grybus galima gerus pinigus išriñkt Rm. Iš žemės nebegalėjo nuošimčio išriñkti, o apie skolą nėr ko ir kalbėt Rm. Mirk, ir tai šitų pinigų neišrinksì Trgn. In šimto rublių iš pieno išrinkaũ Dglš. Mokėsime išrinkti iš jo pelną A1884,379. | refl. tr.: Karvė jau pašarą savo išsiriñko (už pieną jau gauta tiek, kiek išleista pašarui) Jrb. 5. kurį laiką imti ir rišti pėdus: Dvylekos metų aš dešimtį dienų rugius išrinkáu, dabar šešiolekos metų drimbailos neina Krš. Išrinkáu dešimt dienų rugius, gavau tris rublius Krš. Tris dienas rugius išrinkáu, o nepavargau Trk. 6. peržiūrint atmesti, pašalinti netinkamus: Paki jūs papietuosit, tai aš vienas išrinksiù šituos grūdus LKT286(Msn). Gražūs grūdai – kaip išrinktì (be šiugžmų) Jnšk. Išrinkaũ kanapę an marių krantelio DrskD258. 7. R129, išskirti, paimti iš daugelio gerąjį: Pernai tokių obuolių išriñkom gražių – tokių raudonų dryžų Jrb. Vilną nuo nugaros išriñko, o prastą paliko Klvr. Mumis išriñko tiktai iš Mažeikių, kas mokėjom šiek tiek rašyti Akm. Išleis tą vandenį, karosus išriñks didiliūsius, mažūsius paliks . Apsidairę išrinko laužui vietą ir nuėjo skinti sausų kadugėlių K.Saj. Išrinko gerąsias [žuvis] in rykus savus, o piktąsias oran išmetė DP524. Išrinkiat ir imkiat avis kožnas savo šeimynai ir papjaukite BB2Moz12,21.
išrinktinaĩ adv.: Buvo tat jau išrinktinai gera medžiaga pastatymui laivės I. Lindynė buvo išrinktinai gera I. | refl. tr. : Kad mylit žuvelę, suvalgaite, sėste, ažukandinėjat, gerelesnę išsirinktè LKT392(Brsl). Išsirinkaũ patį geriausią KlbIII16(Lkm). Par vasarą ganos [avys], o rudenį išsìrenkam Mšk. Laikraštis pats sau išsirenka iš prisiųstų straipsnių tuos, kurie jam patinka, o ne tą, kas ką pakiš V.Kudir. Neišsirinksi darbo Ps. Išvažiavo ožkų pirkt, jis negavo išsiriñkt JD547. ^ Išsirinko visų kirvių kaplį LTR(Ldvn). išsirinktinaĩ adv. K.Būg, Š, Ds, išsirinktinõ: Bagotam jaunikiui mergų išsirinktinõ pilna Vj. Davė išsirinktinõ kirsties miško Vj.
8. suieškoti tinkamą: Tu išrinkaĩ ma[n] bernelį kaip girios stuobrelį JD295. Aš išrinksiù tau bernelį, pošnios artojėlį DrskD103. Aš iš visos Lietuvos neišrinkau sau panos (d.) Dbč. Nė vienas neišriñkom i neišriñksim [sūnui žmonos] Vel. Pons apjekėlis, velniop šuoliais besisukdams, ir tarnus sau ìšrinktus apjekti mokina K.Donel. Bus kas išrenkąs J.Jabl. Jis su kitais egzaminų komisijos nariais išrinkdavo rašomojo darbo temą KlbV61(J.Balč). Oi tai dėkui motulei, mano mielai širdelei, ką išrinkaĩ išdabinai tokį gražų vardelį (d.) Drsk. | refl. tr. N, Š, J: Nu ale kad išsirinkái paną su tokia ilga nose LKT108(Tt). Išsirinko tėvutėlis dėl savę draugelę, o dėl mūsų našlaitėlių aštrų erškėtėlį (d.) Šmn. Išsiriñk, mergele, sau vieną bernelį DrskD109. Neieško, tai ir neišsìrenka [žmonos] Lel. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau SkvJn15,16. Nagi senis (vyras) išsirinko [vardą] Mžš. O kad būt daiktas išsìrinktas, tai greit persivežtum Azr. Laiką tokį išsiriñkot . ^ Išsirinko iš viso bliūdo veršio uodegą LTR(Grk). 9. paskirti iš daugelio (tinkamą kokioms pareigoms, vertą būti kuo): Jį dabar išrinksią (paskirsią) mokytoju J.Jabl. Gerai sakė ir karalaitis buvusysis, tos žemės karaliumi jau išrinktas J.Jabl. Tris žmones kiemas ìšrenka apiekūnais [našlaičiams] Grv. Mus savi už sūnus išrinko PK112. Eš jus iš svieto išrinkau, dėl to neapkenč jūsų svietas VlnE177. Daug pakviestų, bet maž išrinktų DP526. Išrink mumus vyrus, išeik bei kariauk priš Amalek BB2Moz17,9. Sau velytas, išrinktas R177. ^ Girdėti visiems, regėti tik išrinktiems KrvP(Al). | refl. tr.: Ans būtų už pasiuntinį muni išsiriñkęs Akm. O tarp liudininkų išsirinko vilką bei lapę K.Donel. ^ Motinos neišsirinksi LTR(Srd). 10. LL113, paskirti balsuojant: Išrinkti į pirmininkus LKKVII98. Dvarininkai išrinko savo komitetą, kurio priešaky atsistojo Jokūbas Geištoras V.Myk-Put. Rinkėjai gali bet kuriuo metu atšaukti teisėjus ar tarėjus ir jų vieton išrinkti kitus sp. Konferencijos darbui vadovauti buvo išrinktas prezidiumas sp. | refl. tr.: Ir dar sako: išsirinko pirmininką, pabuvo dvi savaites, atėjo naktiniai ir nupylė V.Bub. 11. refl. išsiskirstyti: Išejo, išsiriñko žmonės, kiti suejo Alks. Jaunimas greit išsiriñko iš kuokinės . Jau visi iš gryčios išsiriñko Tvr. Išsiriñkit jūs iš čia, ba jūs čia daug priviso (atkalbant nuo gyvačių) Ml. Pacukai irgi: jeigu sugausi, užmuši kiek, tai išsireñka paskui Str. Visi žmonės išsiriñkę, nieko namie nė[ra] Vl. Visi svečiai išsirinko arba pakerčiais sumigę knarkė Žem. 12. padaryti raštus audžiant: Novalačkų galam išriñkdavom visokio rašto žičkus: kvietkelius, paukščiukus ir kitokius Ps. Įvairumo dėlei spalvotos rašto juostelės būdavo išrenkamos žvaigždutėmis, vingeliais, rombiukais ar kitu nesudėtingu rašteliu . Audeklo dugnas dažniausiai būna šviesus, o išrinktasis raštas tamsus . 13. paimti, areštuoti: Ižriñko ir pasodino [į kalėjimą] LKKII206(Zt). 14. išimti ranka ar kokiu įrankiu: Aš teipo stoviu ir žiūriu an tų galkų, kur mama išriñko iš pečio Eiš. Košę iš piestos ìšrenka kaukorin Dv. O anas (gaidys) ir visus pinigus ižriñko iš pono skrynios ir parejo pas diedą LKT400(Rod). 15. atimti: Mano daržinę išriñko Zt. | Išrinkaĩ (išnaikinai) gražumą iš mano veidelių (d.) Grv. 16. išardyti: Jei sergantis sunkiai miršta, tai reikia lubas išriñkti – greit mirs (priet.) Dbč. 17. sutvarkyti: Kai išrinkaũ kamarą, net šviesesnė: buvo ažkrauta baisiausia Trgn. 18. refl. išsiruošti, išsirengti: Išsirinkt an kelio SD394. Tingiai išsirinku ir prademi ką dirbt SD21. Visi buvo išsiriñkę Lietuvon Grv. Duok mums ant smerties prietemio atminti, geroj sąžinėj iš čion išsirinkti KN249. Išrinkos atlankytų Elžbietos DP472. 19. refl. išsigauti, išsibrauti, išlįsti: Moteriškė sėdos an lokės, o bernėkas an kito lokyčio ir nuvažiavo – išsiriñko ani iš medžio an lauko ir padvažiuodinėjo nuogi selų Aru31(Lz). 20. refl. pasipuošti: Kap kur eimi, reikia išsiriñkt Lz. 21. surasti: Kitas ydas ana išriñko ir nevažiavo į svečius Šts. 22. išbarti: Išrinksiu aš jį kada ažu itus darbus Vrnv. Po svieto akimu kap išrinksiu jį, tai net sčiaudės Vrnv. 23. pažinti iš daugelio: Kai ineisiu pulkelin, neišrinksi manęs LTR(). Neišrinktas, nesusektas, nepažintas I.
◊ akìs išriñkti labai užsipulti: Kiti jam ko akių̃ neišriñko Auk.
dantìs išriñkti duoti antausių, primušti: Nenorėk, kad aš tau dantìs išriñkčiau Šv. Aš jam kada kalvek išrinksiù dantìs Arm. Dantis tau išrinkčiau, – pabalino akis Domas Žem.
\ rinkti; aprinkti; paaprinkti; atrinkti; darinkti; įrinkti; išrinkti; nurinkti; panurinkti; papanurinkti; parinkti; paparinkti; padrinkti; perrinkti; pierinkti; prarinkti; pririnkti; papririnkti; razrinkti; parazsirinkti; paparazrinkti; surinkti; pasusirinkti; papasusirinkti; užrinkti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • išrinkti — išriñkti vksm. Ką̃ išriñko prezidentù? …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išrinkti — statusas T sritis informatika ryšiai: žiūrėk – pažymėti …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • išrinktinis — išrinkti̇̀nis, išrinkti̇̀nė bdv. Màno išrinkti̇̀nis bernẽlis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išrinktinė — išrinkti̇̀nis, išrinkti̇̀nė bdv. Màno išrinkti̇̀nis bernẽlis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išrinkdyti — tr. 1. vieną po kito išimti, pašalinti: Pilvan askolkas išriñkdė Grv. 2. žr. išrinkti 6: Būna be sėklų [kanapės], jas išriñkdo Rod. Kanapes vienas išrenka, kitos lieka. Ma[no] dukterys ne kanapės – jų išrinkdyt nereikia (pirmiausia turi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrinkimas — išrinkìmas sm. (2) DŽ1; Q55, SD1199, H173, R129, Sut, N 1. → išrinkti 6: Aš nestenguos išrinkìmo [dirsių iš rugių], tik taip sau barstau Šts. 2. → išrinkti 8: Paskui prasideda prekės išrinkimas Šlč. Duomenų išrinkimas SkŽ35. | refl.:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrankioti — 1. K, Š, DŽ1 iter. dem. išrinkti 1: Vaikai eina mokyklon, tai išrankioja visas kapeikas Pbs. Nė kapeikos, sako, nėkame nebranda, visi [kampai] yra tušti, išrankioti Nv. Čia va laiškų gali būt, tai aš noriu išrankioti [iš sąsiuvinių, duodamų kam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlasyti — 1. tr. išrinkti, išrankioti: Plaskanius iš kanapių išlasyk, t. y. išrink J. Neišlasytas, neperrinktas SD183. Jau laikas pleiskes išlasyti iš kanapių Vlkv. Kaip dailiai miškas išlasytas (išretintas, sausi, kreivi medžiai išrinkti) KzR. Reikia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Партия национального возрождения (Литва) — Информация в этой статье или некоторых её разделах устарела. Вы можете помочь проекту …   Википедия

  • apskirti — 1 apskìrti, àpskiria, apskyrė tr. Rtr 1. liepti, pavesti ką daryti: Apskyrė man įstato mokslą, bet aš su visu kitokį turėjau savo pastatymą I. Kunigų yra urėdas žmones mokyti, bo ant to visi yra apskirti Mž11. 2. N, Š išrinkti (balsuojant ar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”